درباره ما

شرکت فیدار مهام پیشرو


مجموعه فیدار مهام پیشرو مفتخر است با سالها حضور در بازار فولاد ایران تواناترین تامین کننده و توزیع کننده ورق فنر خام، ورق فولاد فنر سخت کاری شده، ورق فسفر برنز فنری، ورق برنج فنری و نرم، ورق مس نرم و مس برلیوم، تسمه فنری و آلیاژی، میلگرد فنری و آلیاژی و تسمه بسته بندی در کشور عزیزمان می باشد.


فروش و توزیع انواع تسمه فنری و فولادی

فروش و توزیع انواع ورق فنری، ورق آلیاژی و ورق استیل

فروش و توزیع انواع میلگرد فنری و آلیاژی

فروش و توزیع انواع تسمه بسته بندی روغنی و فنری

شرکت فیدار مهام پیشرو


مجموعه فیدار مهام پیشرو ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ فروش و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدي و اﺳﺘﯿـﻞ ﻗﺪﻣﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺗـﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ،ﺧـﻮدرو ﺳﺎزي، ﻧﻔـﺖ،ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﮐﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾـﯽ، ﺻﻨـﻌﺖ ﺑـﺮق اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي و رﯾﻠﯽ،ﮐﻔﺶ، ﻧﺴـﺎﺟﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌـﺪﻧﯽ، ﺳﯿﻤﺎن و ﻏﯿﺮه ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺴـﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟـﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﺎري ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘـﻌﺎل ﮔﺎﻣﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

محصولات ما


تواناترین تامین کننده و توزیع کننده محصولات در بازار فولاد ایران


تولید ورق فنری آبدار

خدمات ما


ارائه دهنده خدمات متناسب نیاز مشتریان


تولید ورق فنری آبدار

خدمات قابل عرضه


این شرکت برای رفاه حال صنعتگران و مصرف کنندگان گرامی امکاناتی همچون برش رول به رول، برش رول به شیت به ابعاد درخواستی جهت رفاه و تسهیل امور مشتریان محترم را فراهم نموده است.

This post is also available in: English (English)

فیدار مهام پیشرو

به سایت Bohlerco.com فیدار مهام پیشرو تولید کننده و عرضه کننده ورق، ورق فنری خام، ورق فنری آبدار،تسمه، تسمه فنر، تسمه فولادی

تسمه بسته بندی، میلگرد، میلگرد فنر، ورق آلیاژی، ورق ضدسایش، ورق استیل، ورق استیل فنر خوش آمدید.

فیدار مهام پیشرو

ورق فنری بهلر

ورق فنری خام

خانه » درباره ما
×

سلام!

برای چت در واتس اپ بر روی گزینه پشتیبانی کلیک نمایید و یا درصورت تمایل می توانید به آدرس info@Bohlerco.com  ایمیل ارسال نمایید.

× چطور میتونم کمکتون کنم؟